تبلیغات
سایبان اندیشه - ناگفته ها و حقایقی درباره مرگ

آسمان بسیار زیباست، اما بسی زیباتر است آن کس که این زیباترین سایبان را آفرید.


Admin Logo
themebox Logo

تاریخ:سه شنبه 22 دی 1394-ساعت 15 و 48 دقیقه و 22 ثانیه

نویسنده :احمد عباسی

ناگفته ها و حقایقی درباره مرگ

مرگ

مرگ و قدرت ذهن انسان

انسان می‌تواند به همه صور مقوله احاطه پیدا کند، منتها بدن مانع است. اگر انسان مشغول کاری باشد از ادراک چیز دیگر باز می‌ماند. مرگ حجاب و مانع را بر می‌دارد و انسان می‌تواند به آن صور احاطه پیدا کند.مرگ یک امر وجودی و غایت حکمت است.

آیا اگر مرگ را به یک امر وجودی در کنار حیات تلقی کنیم با استناد به آیه‌ای در قرآن که می‌فرماید: مرگ را از دل حیات و حیات را از دل مرگ بیرون می‌کشند، می‌تواند موید نظریه حکیمانه شیخ الرئیس ابو علی سینا باشد.
در جواب باید گفت این مسئله بسیار عمیق و بنیادی است. وقتی که به آیات قرآن رجوع می کنید مشاهده می کنید که، مرگ و حیات مخلوط با هم هستند. موت امر عدمی به حساب نمی‌آید چرا که "نیستی" مخلوق نیست. یعنی نیستی قابل خلق شدن نیست و معنی ندارد.

در حالیکه قرآن موت را مخلوق می‌داند. بنابراین موت پایان نیست. مرگ ، مرز عبور از یک جهان به جهان دیگر است.

این عالمی که ما در آن به سر می بریم در قرآن دنیا نامیده می‌شود، در جهان آخرت عقبی و آخرت نامیده شده است. کلمه دنیا واژه عربی است اما ما در فارسی نیز به کار می‌بریم.
 
دنیا از انو و دنی مشتق شده، دنی یعنی پست، پایین. دنیا مستتر شده است. این جهان مادی که در آن زندگی می‌کنیم پست ترین مرتبه هستی است .از دنیا رفتن یعنی به عالم عالی رفتن، لذا مرگ یعنی عبور از مرز تا نمیریم از مرز نمیتوانیم رد شویم.

وقتی انسانی از دنیا می‌رود یعنی به عالم دیگری می‌رود مرزهای تنگ ماده برداشته می‌شود

همین عالم دنیا در مقام نزول و درجه پایین تر است یعنی پایین تر از این عالم دنیا وجود ندارد، اما بالاتر تا صفات حق تعالی هست.

مرگ به مافوق رفتن بوده وقتی خدا می‌فرماید: موت خلق است، این حرف بزرگی است همیشه موجود مخلوق است.

خدا از نیستی عالم را خلق نمی‌کند، نیستی تبدیل به هستی می‌شود. ولی هستی تبدیل به نیستی نمی‌شود و هر کس این حرف را بزند تناقض است. هر چیزی از یک مرحله‌ی وجود به مرحله دیگر تبدیل می‌شود.
 
چوب را بسوزانیم تبدیل به خاکستر می‌شود، عالم تبدیل است.عالم مرتب در حال تبدیل و تغییر و حرکت است. زمان تحول دارد، یک لحظه درنگ ندارد. یعنی زمان با حرکت همدوش است.
زمان بدون حرکت نمی‌شود، هر دو در حرکت هستند. این عالم در زمان حرکت تشکیل شده . زمان و حرکت اساس این عالم است. زمان مرتب در حال تحول بوده و یکنواخت حرکت می‌کند. ما گاهی آن را سریع و بد قلمداد می‌کنیم. میت تبدیل می و می تبدیل میت است. از تن می‌توانیم به حیات برسیم، حیات جاودان مندرج در تن بوده و حیات نفس با بدن ما متحد است. خود بدن انسان صرف نظر از ادراک و نفس چیز مرده‌ای است. وقتی انسان می‌میرد، نفس و ادراک ندارد. مرده از نظر فیزیکی چیزی از آن کم نمی‌شود در واقع حیات ندارد.
 
این تن را می‌گذاریم و به حیات جاودان می‌رسیم. هر موجودی در این عالم مخلوق خداوند است. موجود غیر مخلوق نداریم. هر موجود در جهان یکبار خلق می‌شود. انسان هم مثل سایر موجودات یکبار خلق می شود که این مراحل از نطفه آغاز شده و توسط تولد و سیر طبیعی‌اش ، انسان خلق می‌شود.
هر موجود و انسان یکبار خلق می شود اما انسان یک ویژگی دارد، غیر از اینکه یکبار خلق شده، باید یکبار هم خودش را خلق کند. انسان ضمن اینکه مخلوق بوده باید خالق خودش هم باشد.
کفر نمی‌گویم، خدا خالق اصلی است. انسان خالق انسان است و انسان مخلوق. همه‌ی موجودات، دریا، حیوانات، همه‌ی آن‌ها مخلوق هستند.

انسان مخلوق است اما باید خالق هم باشد، خود را خلق کند یعنی باید دوباره زاده شود. این جنگ با نفس (مبارزه با نفس) بوده و جهاد اکبر در احادیث‌مان توصیه شده است. جهاد با نفس را شوخی نگیریم، انسان باید دائم با خود بجنگد. انسان با خودش هم در صلح وهم در جنگ است و باید هم اینگونه باشد. انسان باید از ناروایی نفسانی، هوس‌های نامعقول، اندیشه‌های ناپاک و خرافات خود بجنگد.
بشر زود دچار خرافات و اوهام می‌شود و بعد در این وهم بسته می‌شود، حرف گوش نمی‌دهد. اگر انسان با خودش جنگ نکند یک عمری در توهم باقی می‌ماند.

خطرناک‌ترین زندان برای انسان، زندان ذهن است و هم‌چنین خطرناک‌ترین خانه، خانه‌ی ذهن است. اگر ذهن منجمد باشد قلب تا ابد زندانی فکر خرافی است. بعضی آدم‌ها خرافاتی هستند، آنها تصور می‌کنند که به حقیقت کامل رسیده‌انداما در همین خرافه خودش، یک عمر باقی می‌ماند و نمی‌تواند خودش را خلق کند.

باید با این خرافه، امور نفسانی، و شهوات مرده مبارزه کند. این یک جنگ خونین است یعنی خواسته‌ها را سرکوب کند، وقتی انسان خواسته‌هایش را سرکوب کرد، باید انسان خودش را بسازد.

اگر انسان با خود جنگ درونی نداشته باشد و با نفس خود مبارزه نکند، خطرناک است پس انسان که از طرف خدا خلق شده باید خودش هم خلق کند، یعنی خودش خالق خودش باشد.

انسان چطور باید خالق خود باشد، تنها راهی که ممکن است انسان بتواند خود را دوباره بیافریند با آگاهی است.

انسان باید خودش را خلق کند و بزرگان‌، انبیاء، اهل معرفت کسانی هستند که خودشان را خلق کردند هر نابغه‌ای و یا هر شخص بزرگی شبیه مردم هستند اما مردم مثل آنها نیستند، پیغمبر مثل مردم بوده ولی مردم مثل پیغمبر نیستند، چون آن مقام را ندارد.

موت شاکله‌ی زندگی است: شاگردان هنگام مرگ سقراط از او پرسیدند که کجا شما را دفن کنیم، او در جواب گفت اگر من را پیدا کردید هر جا که خواستید دفن کنید. این حرف سقراط یعنی اینکه او به مقام معرفت رسیده است.

گیاهان که در عالم می‌بینیم در ابتدا غنچه و بعد تبدیل به گل شدند انسان هم مثل یک گیاه باز می‌شود. انسانی که متولد شده ذهنش صاف صاف بوده اما در شرایط مناسب گشوده می‌شود تن رشد کرده اما رشد تن را باز شدن نمی‌دانم چون درخت هم رشد می‌کند.

انقتاح یعنی مجاری ادراک به روی جهان باز است و کم  کم به خیال و عقل می‌رسد و  اگر این گشوده‌تر شود حقایق را بیشتر درک کرده و حکیم می‌شود آن وقت خود را خلق می‌کند.

حقیقت در همه جا وجود دارد اگر ذهن شما باز باشد، حقیقت وارد می‌شود دو شرط باز بودن حقیقت کنجکاوی و صادق بودن است.

صداقت ابواب ادراک را به روی حقیقت باز می کند، صادق بودن یعنی با خودمان صمیمی باشیم با حقیقت مکر نکنیم.
زمانی با حقیقت مکر می‌کنیم که یک فکر خرافه داشته باشیم اگر این فکر زندانی ذهنمان باشد از روی عادت است یعنی به فکری عادت کردیم. یکی از وحشتناک‌ترین موانع ورود حقیقت در میزان آگاهی، عادت است.

برای بعضی کارهای خوب ، عادت خوب است 80 درصد افکار و کارهای ما از روی عادت انجام می‌شود.

 
باید به اندیشه ها  بیندیشیم ، صادق و کنجکاو حقیقت باشیم ؛ چون حقیقت همه  جا وجود دارد. حقیقت خیلی زود رنج است و اگر نسبت به آن بی اعتنا باشیم ، می رود.

انسان اگر معنی حق را متوجه نشود و حقیقت طلب نباشد، زندگی برای او بی معنی می شود. در کل ، زیست او از زیست حیوان هم کمتر می شود.  حیوان براساس غریزه زندگی می کند. اگر انسان در جستجوی معنی نباشد و به حقیقت نرسد ، زندگی او به کمتر از حیوان  تبدیل  می شود.

قرآن هم در این خصوص می فرماید؛ انسان که حقیقت جو نیست  به معنا دست پیدا نمی کند و این از چارپا بدتر است.انسانی که نتواند به معنی درست و اصلی زندگی دست پیدا کند و گرفتار سرگرمی   شود  در عمر خود هیچ چیزی  به دست نیاورده است.

اگر در تمام دنیا بگردیم ، بهشت را پیدا نمی کنیم  مگر اینکه بهشت دروغین. بهشت باید از درون انسان پیدا شود.نظرات() 
wikitalks.org
سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 12 و 54 دقیقه و 40 ثانیه
Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually
realize what you are talking approximately! Bookmarked.
Please also consult with my web site =). We can have a hyperlink exchange
contract between us
rules of survival cheat
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 19 و 36 دقیقه و 10 ثانیه
Hi there, You've done an excellent job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they'll be benefited from this website.
jimmy buffett st patrick's day shirt
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 03 و 38 دقیقه و 43 ثانیه
. Submitted on Aug 09, 2017 from KidGuard Inc.
Roseanna
جمعه 2 شهریور 1397 ساعت 06 و 18 دقیقه و 36 ثانیه
Please be happy to share this message with them.
how to make your penis grow
پنجشنبه 28 تیر 1397 ساعت 05 و 30 دقیقه و 42 ثانیه
Now I am going away to do my breakfast, once having my breakfast coming
yet again to read more news.
home repair insurance houston
شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 01 و 03 دقیقه و 57 ثانیه
We offer educational and restore services for owners.
roof repair near me
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 35 دقیقه و 48 ثانیه
Pure Slate Roofing - Restore. Metal Roofing - Restore.
roofing repair jacksonville fl
شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 04 و 55 دقیقه و 55 ثانیه
Sure, shingles will be utilized over an existing roof.
онлайн кредит на карту без отказа украина круглосуточно украина
جمعه 21 اردیبهشت 1397 ساعت 20 و 43 دقیقه و 10 ثانیه
деньги на карту онлайн без отказа
взять кредит на карту без отказа онлайн
кредит онлайн на карту украина круглосуточно
кредит на карту онлайн
кредиты на карту онлайн без отказа круглосуточно
займ на карту срочно без отказа украина
кредит на карту онлайн срочно не выходя
black mold removal near me
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 02 و 31 دقیقه و 32 ثانیه
Tips on how to select an air duct cleaning firm?
roof repair costs for leaking roof
جمعه 14 اردیبهشت 1397 ساعت 17 و 59 دقیقه و 03 ثانیه
Natural Slate Roofing - Repair. Metallic Roofing - Restore.
купить фитнесрезинки
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ساعت 17 و 27 دقیقه و 43 ثانیه
резинка для фитнеса купить розетка
фитнес резинка купить интернет магазин
набор фитнесс резинок
еспандер резинка купити
фитнес резинки украина
tree services jackson mi
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 14 و 04 دقیقه و 55 ثانیه
Let's face it, garden care providers abound.
wood floor refinishing near me
دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 20 و 58 دقیقه و 32 ثانیه
Your floor positively wants refinishing, and shortly.
discount tree service jackson mi
دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 15 و 11 دقیقه و 03 ثانیه
Consider hiring an expert tree service.
hardwood flooring sanding and refinishing
یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 17 و 18 دقیقه و 26 ثانیه
Use adhesive remover to remove the flooring
adhesive.
foundation repair companies
چهارشنبه 8 فروردین 1397 ساعت 23 و 34 دقیقه و 21 ثانیه
Cracks in partitions, sagging flooring or a moist basement?
tow truck near me cheap
چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت 02 و 03 دقیقه و 41 ثانیه
​We understand that towing companies are needed.
car ecm computer
سه شنبه 1 اسفند 1396 ساعت 08 و 14 دقیقه و 15 ثانیه
Some engine computer systems has a separate printer driver
Module.
ig
شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 22 و 28 دقیقه و 31 ثانیه
I always emailed this website post page to all my contacts, since if like to read it after that
my contacts will too.
www.grupo-arsa.com
جمعه 15 دی 1396 ساعت 01 و 43 دقیقه و 32 ثانیه
Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show
up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!
sand asbestos
پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت 21 و 43 دقیقه و 02 ثانیه
Keep on writing, great job!
bigger website
دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 17 و 57 دقیقه و 06 ثانیه
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit
and sources back to your website? My blog site is
in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from
a lot of the information you provide here.
Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
Lelio Vieira Carneiro Junior
پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 09 و 07 دقیقه و 15 ثانیه
I am regular visitor, how are you everybody?
This post posted at this web site is actually good.
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 17 و 15 دقیقه و 03 ثانیه
Hey there would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say
this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
Thanks a lot, I appreciate it!
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06 و 48 دقیقه و 31 ثانیه
Wow that was strange. I just wrote an extremely long
comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to
say excellent blog!
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 15 و 35 دقیقه و 31 ثانیه
This is really attention-grabbing, You are an overly professional blogger.
I've joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of your wonderful post.
Also, I've shared your website in my social networks
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 10 و 39 دقیقه و 27 ثانیه
I think this is one of the most vital information for me.

And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is
really nice : D. Good job, cheers
foot pain
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 03 و 22 دقیقه و 39 ثانیه
There's definately a lot to learn about this issue.
I love all of the points you have made.
What is distraction osteogenesis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 11 و 38 دقیقه و 31 ثانیه
I like reading through a post that will make men and women think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30