تبلیغات
سایبان اندیشه - ناگفته ها و حقایقی درباره مرگ

آسمان بسیار زیباست، اما بسی زیباتر است آن کس که این زیباترین سایبان را آفرید.


Admin Logo
themebox Logo

تاریخ:سه شنبه 22 دی 1394-ساعت 14 و 48 دقیقه و 22 ثانیه

نویسنده :احمد عباسی

ناگفته ها و حقایقی درباره مرگ

مرگ

مرگ و قدرت ذهن انسان

انسان می‌تواند به همه صور مقوله احاطه پیدا کند، منتها بدن مانع است. اگر انسان مشغول کاری باشد از ادراک چیز دیگر باز می‌ماند. مرگ حجاب و مانع را بر می‌دارد و انسان می‌تواند به آن صور احاطه پیدا کند.مرگ یک امر وجودی و غایت حکمت است.

آیا اگر مرگ را به یک امر وجودی در کنار حیات تلقی کنیم با استناد به آیه‌ای در قرآن که می‌فرماید: مرگ را از دل حیات و حیات را از دل مرگ بیرون می‌کشند، می‌تواند موید نظریه حکیمانه شیخ الرئیس ابو علی سینا باشد.
در جواب باید گفت این مسئله بسیار عمیق و بنیادی است. وقتی که به آیات قرآن رجوع می کنید مشاهده می کنید که، مرگ و حیات مخلوط با هم هستند. موت امر عدمی به حساب نمی‌آید چرا که "نیستی" مخلوق نیست. یعنی نیستی قابل خلق شدن نیست و معنی ندارد.

در حالیکه قرآن موت را مخلوق می‌داند. بنابراین موت پایان نیست. مرگ ، مرز عبور از یک جهان به جهان دیگر است.

این عالمی که ما در آن به سر می بریم در قرآن دنیا نامیده می‌شود، در جهان آخرت عقبی و آخرت نامیده شده است. کلمه دنیا واژه عربی است اما ما در فارسی نیز به کار می‌بریم.
 
دنیا از انو و دنی مشتق شده، دنی یعنی پست، پایین. دنیا مستتر شده است. این جهان مادی که در آن زندگی می‌کنیم پست ترین مرتبه هستی است .از دنیا رفتن یعنی به عالم عالی رفتن، لذا مرگ یعنی عبور از مرز تا نمیریم از مرز نمیتوانیم رد شویم.

وقتی انسانی از دنیا می‌رود یعنی به عالم دیگری می‌رود مرزهای تنگ ماده برداشته می‌شود

همین عالم دنیا در مقام نزول و درجه پایین تر است یعنی پایین تر از این عالم دنیا وجود ندارد، اما بالاتر تا صفات حق تعالی هست.

مرگ به مافوق رفتن بوده وقتی خدا می‌فرماید: موت خلق است، این حرف بزرگی است همیشه موجود مخلوق است.

خدا از نیستی عالم را خلق نمی‌کند، نیستی تبدیل به هستی می‌شود. ولی هستی تبدیل به نیستی نمی‌شود و هر کس این حرف را بزند تناقض است. هر چیزی از یک مرحله‌ی وجود به مرحله دیگر تبدیل می‌شود.
 
چوب را بسوزانیم تبدیل به خاکستر می‌شود، عالم تبدیل است.عالم مرتب در حال تبدیل و تغییر و حرکت است. زمان تحول دارد، یک لحظه درنگ ندارد. یعنی زمان با حرکت همدوش است.
زمان بدون حرکت نمی‌شود، هر دو در حرکت هستند. این عالم در زمان حرکت تشکیل شده . زمان و حرکت اساس این عالم است. زمان مرتب در حال تحول بوده و یکنواخت حرکت می‌کند. ما گاهی آن را سریع و بد قلمداد می‌کنیم. میت تبدیل می و می تبدیل میت است. از تن می‌توانیم به حیات برسیم، حیات جاودان مندرج در تن بوده و حیات نفس با بدن ما متحد است. خود بدن انسان صرف نظر از ادراک و نفس چیز مرده‌ای است. وقتی انسان می‌میرد، نفس و ادراک ندارد. مرده از نظر فیزیکی چیزی از آن کم نمی‌شود در واقع حیات ندارد.
 
این تن را می‌گذاریم و به حیات جاودان می‌رسیم. هر موجودی در این عالم مخلوق خداوند است. موجود غیر مخلوق نداریم. هر موجود در جهان یکبار خلق می‌شود. انسان هم مثل سایر موجودات یکبار خلق می شود که این مراحل از نطفه آغاز شده و توسط تولد و سیر طبیعی‌اش ، انسان خلق می‌شود.
هر موجود و انسان یکبار خلق می شود اما انسان یک ویژگی دارد، غیر از اینکه یکبار خلق شده، باید یکبار هم خودش را خلق کند. انسان ضمن اینکه مخلوق بوده باید خالق خودش هم باشد.
کفر نمی‌گویم، خدا خالق اصلی است. انسان خالق انسان است و انسان مخلوق. همه‌ی موجودات، دریا، حیوانات، همه‌ی آن‌ها مخلوق هستند.

انسان مخلوق است اما باید خالق هم باشد، خود را خلق کند یعنی باید دوباره زاده شود. این جنگ با نفس (مبارزه با نفس) بوده و جهاد اکبر در احادیث‌مان توصیه شده است. جهاد با نفس را شوخی نگیریم، انسان باید دائم با خود بجنگد. انسان با خودش هم در صلح وهم در جنگ است و باید هم اینگونه باشد. انسان باید از ناروایی نفسانی، هوس‌های نامعقول، اندیشه‌های ناپاک و خرافات خود بجنگد.
بشر زود دچار خرافات و اوهام می‌شود و بعد در این وهم بسته می‌شود، حرف گوش نمی‌دهد. اگر انسان با خودش جنگ نکند یک عمری در توهم باقی می‌ماند.

خطرناک‌ترین زندان برای انسان، زندان ذهن است و هم‌چنین خطرناک‌ترین خانه، خانه‌ی ذهن است. اگر ذهن منجمد باشد قلب تا ابد زندانی فکر خرافی است. بعضی آدم‌ها خرافاتی هستند، آنها تصور می‌کنند که به حقیقت کامل رسیده‌انداما در همین خرافه خودش، یک عمر باقی می‌ماند و نمی‌تواند خودش را خلق کند.

باید با این خرافه، امور نفسانی، و شهوات مرده مبارزه کند. این یک جنگ خونین است یعنی خواسته‌ها را سرکوب کند، وقتی انسان خواسته‌هایش را سرکوب کرد، باید انسان خودش را بسازد.

اگر انسان با خود جنگ درونی نداشته باشد و با نفس خود مبارزه نکند، خطرناک است پس انسان که از طرف خدا خلق شده باید خودش هم خلق کند، یعنی خودش خالق خودش باشد.

انسان چطور باید خالق خود باشد، تنها راهی که ممکن است انسان بتواند خود را دوباره بیافریند با آگاهی است.

انسان باید خودش را خلق کند و بزرگان‌، انبیاء، اهل معرفت کسانی هستند که خودشان را خلق کردند هر نابغه‌ای و یا هر شخص بزرگی شبیه مردم هستند اما مردم مثل آنها نیستند، پیغمبر مثل مردم بوده ولی مردم مثل پیغمبر نیستند، چون آن مقام را ندارد.

موت شاکله‌ی زندگی است: شاگردان هنگام مرگ سقراط از او پرسیدند که کجا شما را دفن کنیم، او در جواب گفت اگر من را پیدا کردید هر جا که خواستید دفن کنید. این حرف سقراط یعنی اینکه او به مقام معرفت رسیده است.

گیاهان که در عالم می‌بینیم در ابتدا غنچه و بعد تبدیل به گل شدند انسان هم مثل یک گیاه باز می‌شود. انسانی که متولد شده ذهنش صاف صاف بوده اما در شرایط مناسب گشوده می‌شود تن رشد کرده اما رشد تن را باز شدن نمی‌دانم چون درخت هم رشد می‌کند.

انقتاح یعنی مجاری ادراک به روی جهان باز است و کم  کم به خیال و عقل می‌رسد و  اگر این گشوده‌تر شود حقایق را بیشتر درک کرده و حکیم می‌شود آن وقت خود را خلق می‌کند.

حقیقت در همه جا وجود دارد اگر ذهن شما باز باشد، حقیقت وارد می‌شود دو شرط باز بودن حقیقت کنجکاوی و صادق بودن است.

صداقت ابواب ادراک را به روی حقیقت باز می کند، صادق بودن یعنی با خودمان صمیمی باشیم با حقیقت مکر نکنیم.
زمانی با حقیقت مکر می‌کنیم که یک فکر خرافه داشته باشیم اگر این فکر زندانی ذهنمان باشد از روی عادت است یعنی به فکری عادت کردیم. یکی از وحشتناک‌ترین موانع ورود حقیقت در میزان آگاهی، عادت است.

برای بعضی کارهای خوب ، عادت خوب است 80 درصد افکار و کارهای ما از روی عادت انجام می‌شود.

 
باید به اندیشه ها  بیندیشیم ، صادق و کنجکاو حقیقت باشیم ؛ چون حقیقت همه  جا وجود دارد. حقیقت خیلی زود رنج است و اگر نسبت به آن بی اعتنا باشیم ، می رود.

انسان اگر معنی حق را متوجه نشود و حقیقت طلب نباشد، زندگی برای او بی معنی می شود. در کل ، زیست او از زیست حیوان هم کمتر می شود.  حیوان براساس غریزه زندگی می کند. اگر انسان در جستجوی معنی نباشد و به حقیقت نرسد ، زندگی او به کمتر از حیوان  تبدیل  می شود.

قرآن هم در این خصوص می فرماید؛ انسان که حقیقت جو نیست  به معنا دست پیدا نمی کند و این از چارپا بدتر است.انسانی که نتواند به معنی درست و اصلی زندگی دست پیدا کند و گرفتار سرگرمی   شود  در عمر خود هیچ چیزی  به دست نیاورده است.

اگر در تمام دنیا بگردیم ، بهشت را پیدا نمی کنیم  مگر اینکه بهشت دروغین. بهشت باید از درون انسان پیدا شود.نظرات() 
www.grupo-arsa.com
جمعه 15 دی 1396 ساعت 01 و 43 دقیقه و 32 ثانیه
Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show
up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!
sand asbestos
پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت 21 و 43 دقیقه و 02 ثانیه
Keep on writing, great job!
bigger website
دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 17 و 57 دقیقه و 06 ثانیه
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit
and sources back to your website? My blog site is
in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from
a lot of the information you provide here.
Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
Lelio Vieira Carneiro Junior
پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 09 و 07 دقیقه و 15 ثانیه
I am regular visitor, how are you everybody?
This post posted at this web site is actually good.
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 17 و 15 دقیقه و 03 ثانیه
Hey there would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say
this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
Thanks a lot, I appreciate it!
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 05 و 48 دقیقه و 31 ثانیه
Wow that was strange. I just wrote an extremely long
comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to
say excellent blog!
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 14 و 35 دقیقه و 31 ثانیه
This is really attention-grabbing, You are an overly professional blogger.
I've joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of your wonderful post.
Also, I've shared your website in my social networks
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 09 و 39 دقیقه و 27 ثانیه
I think this is one of the most vital information for me.

And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is
really nice : D. Good job, cheers
foot pain
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 02 و 22 دقیقه و 39 ثانیه
There's definately a lot to learn about this issue.
I love all of the points you have made.
What is distraction osteogenesis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 10 و 38 دقیقه و 31 ثانیه
I like reading through a post that will make men and women think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
How do you treat Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 09 و 24 دقیقه و 20 ثانیه
This is a topic which is close to my heart... Many
thanks! Exactly where are your contact details though?
nielsenehfqyzuuxu.snack.ws
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 00 و 52 دقیقه و 12 ثانیه
I know this website presents quality depending content and additional stuff,
is there any other site which presents these kinds of things in quality?
http://ettiemismit.hatenablog.com/archive/2016/02/24
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 14 و 13 دقیقه و 09 ثانیه
Hello, yup this article is genuinely fastidious and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.
std clinics near me
جمعه 2 تیر 1396 ساعت 18 و 40 دقیقه و 46 ثانیه
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی
مناسب اصل آیا نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی
که. من این مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می
توانید انجام من را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
hellenmateos.hatenablog.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 19 و 07 دقیقه و 41 ثانیه
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog
to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Kudos!
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 ساعت 06 و 14 دقیقه و 04 ثانیه
Usually I don't read post on blogs, but I would like to say that this write-up
very pressured me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me.
Thanks, quite nice article.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 01 و 38 دقیقه و 38 ثانیه
It is actually a great and helpful piece of information. I'm glad that you just shared this helpful
information with us. Please keep us informed like this.
Thanks for sharing.
BHW
پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 15 و 38 دقیقه و 48 ثانیه
I have been browsing on-line greater than three hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like
yours. It's beautiful worth sufficient for me.
Personally, if all site owners and bloggers made good content
as you did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.
آریا پی
سه شنبه 22 دی 1394 ساعت 16 و 04 دقیقه و 33 ثانیه
عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر